Eryılmaz, Ali (2017). Pozitif Psikoterapile. [Positive Psychotherapies]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2017;9(3):346-362. Turkish language

Bu çalışmanın temel amacı, pozitif psikoloji müdahaleleri bağlamında, pozitif psikoterapilerin incelenmesidir. Çalışmanın genel amacı doğrultusunda; öncelikle psikoterapi kavramının tanımlanmasına değinilmiştir. Ayrıca tarihsel süreçte ortaya çıkan psikoterapiler özet olarak ele alınmıştır. Sonra pozitif psikoloji ve ruh sağlığı ilişkisi ele alınmıştır. Daha sonra pozitif psikoloji temelli müdahalelerin temeli olan iyi oluşun yükseltilmesi konusu incelenmiştir. Konu pozitif psikoloji temelli müdahale çeşitleri çerçevesinde de ele alınmıştır. Çalışmada Seligman ve arkadaşlarının pozitif psikoterapisi, iyi oluş terapisi, yaşam kalitesi terapisi ve Peseschkian’nın pozitif psikoterapisi incelenmiştir. Bu terapilerin etkililiğine yönelik araştırma sonuçlarına değinilmiştir. Sonuç olarak klasik psikoterapiler kadar pozitif psikoterapiler de etkili psikoterapiler olarak değerlendirilmektedir.  Pozitif psikoterapiler ile klasik psikoterapileri bir bütünün iki önemli parçaları olarak görmek, psikoterapiler alanındaki bilimsel gelişmeleri zenginleştirebilir.

Keywords: Pozitif psikoterapiyaşam kalitesiiyi oluş

The main aim of the present study is to investigate positive psychotherapies with respec to positive psychological interventions. According to main aim of this study, the concept of psychotherapy was investigated. Then, some classical psychotherapies were summarized.  The foundations of positive psychotherapies (increasing of well-being) were mentioned. Positive psychological interventions were also examined. Positive psychotherapies such as Seligman and his friends’ positive psychotherapy, Peseschkian’ positive psychotherapy, well-being therapy and also qualities of life psychotherapy were investigated with respect to effectiveness. As a result, positive psychotherapies are as effective as classical psychotherapies. To see that both classical and positive psychotherapies are inbuilt, might enrich our understanding.

Keywords: Positive psychotherapyquality of lifewell-being