Bu çalışmanın amacı, ergenlerin yaşam boyu amaçlar oluşturmalarına yardımcı olacak bir program geliştirmektir. Amaçları genişletme programının iki aşaması vardır: Birinci aşamada, toplam 205 ergenle “Pozitif Psikoterapi’ye Dayalı Amaçlar Ölçeği” geliştirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşaması, tek grup ön-test son-test deneysel deseninde yürütülmüştür. İkinci aşama, meslek lisesine devam eden dokuzuncu sınıf öğrencilerinden 20 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Program, 45 dakikalık 8 oturumda yürütülmüştür. Süreç: I. Oturum: Ön-test uygulanmıştır. Bu bağlamda, huzurevinde yaşayan bireylerle mülakat yapmaları ödev olarak verilmiştir. II. Oturum: Ergenlerin mülakat sonucunda neler yaşadıkları ve neler hissettikleri, onlarla bireysel olarak sınıf ortamında paylaşılmıştır. Ergenlerden dört alanda yaşam boyu amaç edinmeleri istenmiştir. III. Oturum: Ergenlerden daha önce istenen ödevler toplanmıştır. Sınıf içerisinde, hazırlanan amaç tabloları sunulmuştur. IV. Oturum: Ergenlerden, amaçlarını gerçekleştirdikleri bir yaşamı içeren “cenaze mektupları”nı yazmaları istenmiştir. Yazılan mektuplar toplanmış ve değerlendirilmiştir. V. Oturum: Acı-haz etkinliği gerçekleştirilmiştir. VI. Oturum: Amaçlarla ilgili film izletilmiştir. VII. Oturum: Programı değerlendirmek amacıyla son-test uygulaması yapılmıştır. VIII. Oturum: Değerlendirme sonuçları, ergenlerle paylaşılmıştır. Yapılan son-test çalışmasına göre program, ergenlerin ihtiyaçlarını gidermiştir. Programın ergenlerin amaç belirlemelerinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikoterapi, Gelişimsel Rehberlik, Amaç, Ergenlik

Abstract
Renew: “Expansion of Goals Program” for Adolesonts with Respect to Positive Psycholterapy and Comprehensive Guidance
The aim of this study is improving an educational program about extending the goals of adolescents. The first step, scale development study was made. At second step, the one group pretest-posttest design was made. Process: The study was conducted within eight periods. Each session took 45 minutes. 1st Session: Pretest was made. Then theoritical explanation was made by the counselor, and an assigment which was about interviewing with the older adults was given to adolesecents. 2nd Session: The assigment was discussed. Then the assigment which was aobut the making lifelong goals, which were about the four life areas, was given. 3rd Session: The assigment was discussed. Then adolescents presented their goals in the classroom. 4th Session: Pain and Pleasure activity were made. 5th Session: “Letter of Death” activity was made. 6th Session: “Hope activity” was made. 7th Session: The post-test were made at this session. 8th Session: Their improvement were displayed them. As a result, the program was useful for adolescents. In the future this program could be used in making goals for adolescents.

Keywords: Positive Psychotherapy, Compherensive Guidance, Goal, Adolescent