Sinici E, Sari , Maden О (2014): Primary and Secondary Capacities in Post-Traunatic Stress Disorder (PTSD) Patients in terms of Positive Psychotherapy. International Journal of Psychotherapy: 2014, Vol. 18 Number 3, pp 17-31: ISSN 1356-9082

The aim of this study is to reveal the relationship between primary and secondary capacities with the Wiesbaden Positive Therapy and Family Therapy Inventory (WIPPF-2) among people having Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Participants of this study consisted of 50 volunteers, PTSD patients, who were observed in the Psychiatry Department of Gülhane Military Hospital in Ankara, Turkey, as an in-patient or outpatient. A control group consists of 50 volunteers with an absence of any specific psychiatric diagnosis. All participants were asked to answer the self-evaluation scale Wiesbaden Positive Psychotherapy and Family Therapy Inventory, the Beck Depression Inventory, and the Impact of Event Scale (Revised). According to the analysis, there was a negative relationship between the depression inventory scores of patients who were diagnosed with PTSD and their secondary and primary capacities. It was observed that PTSD patients show less levels of primary capacities than secondary capacities. Since primary capacities tend to be more related to emotional needs and emotional relations, these capabilities seemed to be more affected by PTSD and less developed.

Travma Sonrası Stress Bozukluğu Vakalarında Pozitif Psikoterapi Bağlamında Birincil ve İkincil Yeteneklerin İncelenmesi Özet Bu çalışmanın amacı, travma sonrası stres bozukluğu olan bireylerde Wiesbaden Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanterinde belirtilen birincil ve ikincil yetenekler arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde ayaktan ve yatarak takip edilen gönüllü 50 TSSB hastasından ve kontrol grubu olarak da herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan gönüllü 50 kişiden oluşmaktadır. Bireylerden Wiesbaden Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanterini, Beck Depresyon Ölçeğini ve Olayın Etki Ölçeğini doldurmaları istendi. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre, TSSB tanısı almış kişilerin depresyon ölçek puanları ile ikincil ve birincil yetenekler arasında negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. TSSB hastalarının birincil yeteneklerinin ikincil yeteneklere göre daha az geliştiği görülmüştür. Bulgular, Pozitif Psikoterapi bağlamında tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikoterapi, TSSB, birincil yetenekler, kkincil yetenekler