Kök-Eren Hülya, Eryılmaz, Ali (2019). Pozitif psikoterapinin birincil ve ikincil yetenekleri açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılması. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg 2019; 20(3):229-236. Turkish language

Amaç: Bu çalışmanın amacı, pozitif psikoterapi yapıları açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya anksiyete bozukluğu tanısı konmuş 100 kişi, herhangi bir ruhsal bozukluğu olmayan yüz kişi katılmıştır. Verileri toplarken Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanteri, Beck Anksiyete
Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Anksiyete bozukluğu olan ve olmayan gruplar arasında birincil yeteneklerden sabır, ilişki, sevgi ve inanç yeteneği açısından anlamlı
bir fark bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerin, olmayan bireylere göre daha sabırlı ve ilişki, sevgi ve
inanç yeteneğini daha fazla kullandıkları görülmektedir. Çalışmamızda anksiyete bozukluğu olan ve olmayan gruplar arasında ikincil yeteneklerden düzen, temizlik, kibarlık, dürüstlük, itaat, adalet ve sadakat yeteneği açısından
anlamlı bir fark bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerin, olmayanlara göre düzen, temizlik, güvenilirlik,
itaat, adalet ve sadakat yeteneklerini daha fazla kullandığı bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerde birincil
yeteneklerin tamamının anksiyetenin toplam varyansının yaklaşık %32’sini, ikincil yeteneklerinin tamamı anksiyetenin toplam varyansının yaklaşık %30’unu açıkladığı bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olmayan bireylerde birincil
yeteneklerin tamamının anksiyetenin toplam varyansının yaklaşık %15’ini, ikincil yeteneklerinin tamamı anksiyetenin toplam varyansının yaklaşık %13’ünü açıkladığı bulunmuştur. Tartışma: İlerleyen süreçlerde benzer çalışmaların ergenlik ve yaşlılık gibi farklı gelişim dönemlerinde yer alan bireyler üzerinde de gerçekleştirilmesi faydalı
olabilir. Ayrıca anksiyete bozukluğuna müdahalede pozitif psikoterapinin bakış açısı kullanılarak çeşitli müdahale
programları gerçekleştirilebilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2019; 20(3):229-236)


Anahtar sözcükler: Anksiyete bozukluğu, psikoterapi, pozitif psikoterapi

Objectives: The purpose of this study is to compare the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder
in terms of positive psychotherapy formation. Methods: Participants of the study are 100 people diagnosed with
anxiety disorder, and another 100 people who do not have any mental disorder. Positive Psychotherapy and Family
Therapy Inventory, and Beck Anxiety Inventory were used to collect data. T-test and multivariate regression analysis
were conducted for data analysis. Results: Regarding primary aptitudes, there are significant differences in terms
of patience, relationship, love, and faith aptitudes. In study, a significant difference was found in terms of orderliness,
cleanliness, kindness, honesty, obedience, justice and loyalty among the secondary and non-diagnosed groups.
Diagnosed individuals have been found to use order, cleanliness, reliability, obedience, justice and loyalty more
than non-diagnosed individuals. It is seen that individuals who have anxiety disorder are more patient than relatives

without diagnosis are and use relational, love and faith ability more. It has been found that for the individuals diagnosed with anxiety disorder, all of primary aptitudes explains 32% of the total variance and all of secondary aptitudes
explains approximately 30% of the total variance. It has been found that for non-diagnosed individuals all of primary
aptitudes explains approximately 15% of the total variance and all of secondary aptitudes explains approximately
13% of the total variance. Discussion: Conducting similar studies in the future on individuals who are at different
developmental periods, such as adolescence and old age, may be useful. In addition, various intervention programs
can be performed using the perspective of positive psychotherapy for anxiety disorder treatment. (Anatolian
Journal of Psychiatry 2019; 20(3):229-236)


Keywords: anxiety disorder, psychotherapy, positive psychotherapy