Bu çalışmanın amacı, ergenlere bütçe yönetimi konusunda sınıf rehberliği aracılığı ile beceri kazandırmaktır. Çalışma, tek grup ön test son test deneysel desen şeklinde yürütülmüştür. Çalışmaya 18 ergen katılmıştır. Program altı oturumda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk oturumunda, ihtiyaç analizi; ikinci oturumda aylık gelir‐gider listeleri; üçüncü oturumda, üç farklı ailenin bir aylık geçim programı; dördüncü oturumda, Pozitif Psikoterapi’nin öyküleri; beşinci oturumda değerlendirmeler; altıncı oturumda da değerlendirme sonuçları ergenlerle paylaşılmıştır. Nicel değerlendirme için ihtiyaç analizi belirleme soru listesi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Nitel değerlendirme için de açık uçlu sorulara verilen yanıtlar, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda uygulanan programın % 22.78 oranında ergenlerin ihtiyaçlarını giderdiği sonucuna varılmıştır. Uygulanan programın nitel açıdan değerlendirilmesine bakıldığında, programın % 27 oranında farkındalık kazandırdığı, % 18 oranında gelecek yönelimi sağladığı, % 39 oranında kişisel kazanımlar sağladığı ve % 16 oranında da aileye yönelik kazanımlar sağladığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pozitif PsikoterapiBütçe YönetmeErgenGelişimsel Rehberlik