Kılıç N, Eryılmaz A. Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. Arch Neuropsychiatry 2019;56:40-46. https://doi.org/10.29399/npa.22794 Turkish language

Amaç: Bu araştırmanın amacı pozitif psikoterapi bağlamında birincil ve ikincil yetenekler ile narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 eğitim öğretim yılında yaşları 18–25 arasında değişen (M=18,75), %51,4’ü kadın (n=131) ve %48,6’sı erkek (n=124) olmak üzere toplam 255 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak, Narsisistik Kişilik Envanteri, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanteri ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Analiz sonuçları; birincil yeteneklerden zaman yeteneğinin narsisistik kişilik özelliklerinin pozitif yönde, sabır yeteneğinin ise negatif yönde anlamlı birer yordayıcısı olduklarını göstermiştir. Diğer taraftan, ikincil yeteneklerden nezaket yeteneğinin narsisistik kişilik özelliklerinin
negatif yönde anlamlı bir yordayıcısı olduğu, sadakat, temizlik ve dürüstlük yeteneklerinin ise narsisistik kişilik özelliklerinin pozitif yönde anlamlı birer yordayıcısı oldukları bulunmuştur.

Sonuç: Özetle, pozitif psikoterapide kişilik yapılanması olarak tanımlanan bazı birincil ve ikincil yetenekler, narsisistik kişilik özelliklerinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Narsisizm, narsisistik özellikler, pozitif psikoterapi.

Introduction: The purpose of the current study is to elucidate the relationships between narcissistic personality traits and primary and secondary capacities of individuals within the context of positive psychotherapy.

Methods: In the study conducted in 2016-17 academic year, the participants were 255 university students (51.4% female, n=124 and 48.6% male, n=124) aged 18 to 25. As data collection tools, the Narcissistic Personality Inventory, Wiesbaden’s Inventory of Positive Psychotherapy and Family Therapy and Demographic Information Form created by the researchers were used. The Multiple Regression Analysis method was employed to achieve the objectives of the study.

Results: The findings revealed that two of the primary capacities, namely time and patience, were significant predictors of narcissism. In other words, the time capacity was a positive significant predictor of narcissistic personality traits, while those traits were predicted by the patience capacity in a negative way. Regarding the secondary capacities,
politeness, faithfulness, cleanliness and honesty were significant predictors of narcissistic personality traits. In brief, the faithfulness, cleanliness and honesty capacities were positive significant predictors whereas the politeness capacity was a negative significant predictor of narcissistic personality traits.

Conclusion: In brief, the primary and secondary capacities, which are defined as personality traits in positive psychotherapy, were significant predictors of narcissistic personality traits. Results and implications are discussed in the light of relevant literature, and suggestions are offered for future research.

Keywords: Narcissism, narcissistic traits, positive psychotherapy