Kılıç, N., & Eryılmaz, A. (2019). Pozitif Psikoterapi Bağlamında Narsisistik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi [Examination of Narcissistic Personality Traits in the Context of Positive Psychotherapy]. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 56(1). 

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı pozitif psikoterapi bağlamında birincil ve ikincil yetenekler ile narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 eğitim öğretim yılında yaşları 18–25 arasında değişen (M=18,75), %51,4’ü kadın (n=131) ve %48,6’sı erkek (n=124) olmak üzere toplam 255 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak, Narsisistik Kişilik Envanteri, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanteri ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Analiz sonuçları; birincil yeteneklerden zaman yeteneğinin narsisistik kişilik özelliklerinin pozitif yönde, sabır yeteneğinin ise negatif yönde anlamlı birer yordayıcısı olduklarını göstermiştir. Diğer taraftan, ikincil yeteneklerden nezaket yeteneğinin narsisistik kişilik özelliklerinin negatif yönde anlamlı bir yordayıcısı olduğu, sadakat, temizlik ve dürüstlük yeteneklerinin ise narsisistik kişilik özelliklerinin pozitif yönde anlamlı birer yordayıcısı oldukları bulunmuştur. Sonuç: Özetle, pozitif psikoterapide kişilik yapılanması olarak tanımlanan bazı birincil ve ikincil yetenekler, narsisistik kişilik özelliklerinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.