Eryılmaz, A. (2012). Pozitif psikoterapi bağlamında yaşam amaçları belirleme ölçeğinin üniversite öğrencileri üzerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri, 15, 166-174.

Amaç: Psikolojide, yaşam amaçlan belirlemenin bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde önemli etkilerinin olduğu ortaya konmuştur. Yaşam amaçları belirleyen bireyler, sağlıklı gelişmenin yanı sıra yaşamlarına anlam da yüklemektedirler. Yaşam amaçlarını ele alan pek çok kuramsal yaklaşım bulunmaktadır. Pozitif psikoterapi de bu yaklaşımlardan biridir. Pozitif psikoterapi yaklaşımında amaçlar, bireylerin çatışma ile başa çıkma kaynakları olarak görülmektedir. Tüm bunların yanında üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarını ölçebilecek pozitif psikoterapi temelli bir ölçeğe gereksinim vardır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı; ergenler üzerinde geliştirilen Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeği’nin üniversite öğrencileri üzerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını 2010-2011 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 183 üniversite öğrencisi (71 erkek / 112 kadın) oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 19-27 arasındadır. Çalışmada, Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeği, Oxford Mutluluk Ölçeği ve Yaşam Yönelimi Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, açım- layıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, üç boyutlu orijinal ölçek, üniversite öğrencileri için de üç boyutlu bir yapıdadır. Ölçeğin güvenirliği tatminkâr düzeyde bulunmuştur. Sonuç: Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeği üniversite öğrencileri ile yapılacak farklı araştırmalarda kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Yaşam amaçları, pozitif psikoterapi, üniversite öğrencileri.

Objectives: In psychology it has been proved that setting life goals is very important for physical and mental health. People who set goals do not only have a healthier development but also they achieve a sense of a meaningful life. There are many theoritical explanations which undertake life goals; positive psychotherapy is one of them. In positive psychotherapy approach goals are understood as resources for coping with conflicts. Besides, there is a need for a scale which can measure life goals of university students in means of positive psychotherapy. Thus, we investigated the psychometric proporties of The Scale of Setting Life Goals with Respect To Positive Psychotherapy on university students. Method: A total of 183 individuals between ages 19-27 (112 female and 71 male) completed The Scale of Setting Life Goals with Respect To Positive Psychotherapy, Life Orientation Scale, and also Oxford Happiness Scale. Reliabilitiy analysis, confirmatory and explatory factor analysis are used for statistical evaluation. Results: All analysis show that psychometric properties of The Scale of Setting Life Goals with Respect to Positive Psychotherapy are valid and reliable for university students. Conclusion: The Scale of Setting Life Goals with Respect To Positive Psychotherapy is valid and reliable, and also can be used for university students. We concluded that The Scale of Setting Life Goals with Respect To Positive Psychotherapy is a useful tool for future studies.

Keywords: Setting life goals, positive psychotherapy, university students.