پسشکیان، ن.، پسشکیان، ن. و پسشکیان، اچ. [Peseschkian, N., Peseschkian, N. & Peseschkian, H.] (2023). شادی های زندکی به جای استرس[Positive Stress Management] in Persian language