[پسشکیان، ن.] Peseschkian, N. (2023). زندگی بهشتی است که می توان به کلید آن دست یافت [Life Is A Paradise To Which We Can Find The Key]. In Persian Language