نصرت پزشکیان [Peseschkian, N.] (2023). اگر می خواهی چیزی داشته باشی که آن را تا به حال نداشته ای، پس کاری انجام بده که آن را تا به حال انجام نداده ای. [If you want something you have never had, you have to do something you have never done before] in Persian language