Eryılmaz, A. (2016). Depresyon Tanısı Alan Ve Almayan Genç Yetişkin Erkeklerin Pozitif Psikoterapi Yapıları Açısından Karşılaştırılması [A Comparison of Young Adult Men with and Without a Diagnosis of Depression in terms of Positive Psychotherapy Structures. Academic Perspective International Refereed Journal of Social Sciences]. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (53), 294-303.

Abstract

Bu çalışmanın amacı, pozitif psikoterapinin yapıları ile depresyon arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda çalışmada depresyon tanısı alan ve almayan genç yetişkinlerin pozitif psikoterapi yapıları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 20-45 yaşları arasında bir kamu kurumunda çalışan on depresyon tanısı almış ve on da almamış genç yetişkin erkekler yer almıştır. Çalışmada veriler Wiesbaden Pozitif Psikoterapi ve Aile Envanteri ve kişisel bilgi formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler ile parametrik olmayan testlerden olan Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularına göre depresyon tanısı alan bireylerin, itaat, sabır, zaman, ilişki, güven ve umut yeteneklerini düşük düzeyde kullanmaktadırlar. Denge modeline göre ise, depresyon tanısı alan bireyler depresyonla başa çıkma adına bedenleri çok fazla kullanırken; çalışma boyutunu daha az kullanılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre pozitif psikoterapi temelli depresyona müdahale önerisinde bulunulmuştur.

Keywords

Pozitif psikoterapiyeteneklerdenge modelidepresyon