Emir Tufan Çaykuş, Eryılmaz Ali (2020). Beliren Yetişkinlerin Pozitif Psikoterapi Yapıları İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.[ Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Happıness And Secondary And Prımary Capacıtıes Among Emergıng Adults In The Context Of Posıtıve Psychotherapy]. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), 7, 5, 319-331. Turkish language

Öz. Ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalarda kullanımının pratik oluşu ve pek çok soruna yönelik etkili çözümler bulunmasında yardımcı olan teknikleri sayesinde Pozitif Psikoterapi günümüzde sıklıkla kullanılan psikoterapi kuramlarından biridir. Pozitif Psikoterapi kuramında bireylerin var olan yetenekleri arasında bir kıyaslama yapılmakta böylece hangi yeteneğin birey tarafından daha az veya fazla kullanıldığı tespit edilip çeşitli teknikler aracılığıyla dengelenmeleri sağlanmaktadır. Bu dengenin sağlanmasında birey aktif bir şekilde rol oynamakta ve sorunun çözümünde büyük bir yol kat etmektedir. Bu çalışmada Pozitif Psikoterapi yapıları ile beliren yetişkinlerin mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 18-31 yaş aralığında olan 159 kadın (%79,5) ve 41 erkek (%21,5) oluşturmaktadır. Araştırmada test edilecek verilerin toplanmasında “Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanteri” ile “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler çoklu regresyon analizi tekniği kullanılarak test edilmiştir. Verilerin test edilmesi sonucunda; beliren yetişkinlerin pozitif psikoterapi yapılarında birincil yeteneklerinden zaman ve sabır ile ikincil yeteneklerinden düzen arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç ile beliren yetişkinlerin birincil (sabır ve zaman) ve ikincil (düzen) yeteneklerini dengeli kullanması halinde hayatlarında karşılaştıkları sorunların çözümlenmesine yardımcı olduğu ve dolayısıyla onları mutlu etmekte etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: pozitif psikoterapi, beliren yetişkin, mutluluk